عینک سه بعدی | فروش عینک سه بعدی | عمده ای | فله ای | همکاری عینک سه بعدی به صورت عمده , عینک سه بعدی به صورت فله ای , عینک سه بعدی به صورت تعداد بالا , خرید پكیج عینك سه بعدی , عینک 3 بعدی +درایور 3 بعدی , عینک سه بعدی(3d) , فروش عمده عینک 3 بعدی , عینك سه بعدی , عینك 3D , خرید عینك سه بعدی , نرم افزار سه بعدی , كارتون سه بعدی http://pars3d.mihanblog.com 2018-12-12T01:12:01+01:00 text/html 2013-07-23T17:34:28+01:00 pars3d.mihanblog.com خرید ساعت کاسیو فروش عمده عینک سه بعدی - عینک سه بعدی http://pars3d.mihanblog.com/post/8 <div align="center"><b>خرید </b>و فروش <a href="http://pars3d.mihanblog.com/post/tag/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C" target="" title=""><b>عینک سه بعدی</b></a><b></b> به صورت <b>عمده </b>و <b>فله ای </b><br><a href="http://pars3d.mihanblog.com/post/tag/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C" target="" title="">فروش عینک سه بعدی</a> به قیمت ارزان و <b>قیمت همکاری</b><br><a href="http://pars3d.mihanblog.com/post/tag/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87%20%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C" target="" title="">&nbsp;فروش عمده عینک سه بعدی</a> مقوایی <br><br>&nbsp;<br><img src="http://axgig.com/images/78752402030045569531.jpg" alt="فروش عینک سه بعدی | فروش عینک 3d | فروش عمده عینک سه بعدی | خرید عینک سه بعدی | خرید عینک 3d" align="bottom" border="0" height="356" hspace="0" vspace="0" width="475"></div><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09364465026</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09149167893</span></h3> <h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><a href="http://pars3d.mihanblog.com/post/7" target="" title="">فروش عمدی عینک سه بعدی</a> </h3> text/html 2013-05-26T12:18:19+01:00 pars3d.mihanblog.com خرید ساعت کاسیو فروش عینک سه بعدی | فروش عینک 3d | فروش عمده عینک سه بعدی http://pars3d.mihanblog.com/post/7 <div align="center"><a href="http://pars3d.mihanblog.com/post/tag/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%20%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C" target="" title="">فروش <b>عینک سه بعدی</b></a><b></b> | فروش <b>عینک 3d</b> | فروش عمده<b> عینک سه بعدی</b> | خرید <a href="http://pars3d.mihanblog.com/post/tag/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9%20%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C" target="" title="">عینک سه بعدی</a> | خرید <b>عینک 3d</b><br><br><div align="center">&nbsp;<img src="http://axgig.com/images/78752402030045569531.jpg" alt="فروش عینک سه بعدی | فروش عینک 3d | فروش عمده عینک سه بعدی | خرید عینک سه بعدی | خرید عینک 3d" align="bottom" border="0" height="356" hspace="0" vspace="0" width="475"></div><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09364465026</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09149167893</span></h3> <h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><a href="http://pars3d.mihanblog.com/post/7" target="" title="">فروش عمدی عینک سه بعدی</a> <br>مشخصات عینک :&nbsp;</h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><img src="http://axgig.com/images/35542994451132028512.jpg" alt=" فروش عینک سه بعدی فروش عینک 3d فروش عمده عینک سه بعدی خرید عینک سه بعدی خرید عینک 3d عینک سه بعدی فروش عمده" align="bottom" border="0" height="503" hspace="0" vspace="0" width="673"><br><font color="#3366FF" size="4">در کاغذ گلاسه ۳۰۰ گرمی <br>با سفلن روی عینک <br>با طراحی زیبا و منحصر <br>در سه طرح <br>عینکهای سه بعدی&nbsp;</font></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><br></font></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><font color="#FF0000" size="5">به دلیل نوسان قیمت کاغذ قیمت نهایی تلفنی توافق میگردد</font></font></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><font color="#FF0000" size="3">قیمت عینک سه بعدی بروز شده</font><br>10 عدد عینک 1500 تومان (هر عدد 1500 تومان) <br>50 عدد عینک45000 تومان (هر عدد 900 تومان) <br>100 عدد عینک 80000 تومان (هر عدد 800 تومان) <br>200 عدد عینک 140000 تومان (هر عدد 700 تومان)</font></h3><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b>تعداد بالای</b> <b>300 </b>عدد ( قیمت توافقی)</font><br></p><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#009900">خرید اداره پست امکان پذیر می باشد و هزینه آن به عهده مشتری خواهد بود <br><br><br>** هزینه پستی به صورت جداگانه حساب می شود ** </font> <font color="#009900"><br></font> <br>تماس با ما : <br> <br></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09364465026</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09149167893</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><br></h3></div> text/html 2013-05-16T19:32:52+01:00 pars3d.mihanblog.com خرید ساعت کاسیو عینک سه بعدی | فروش قیمت همکاری http://pars3d.mihanblog.com/post/6 <h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center">عینك سه بعدی , عینك 3D , خرید عینك سه بعدی , نرم افزار سه بعدی , كارتون سه بعدی , عینک سه بعدی به صورت عمده , عینک سه بعدی به صورت فله ای , عینک سه بعدی به صورت تعداد بالا , خرید پكیج عینك سه بعدی , عینک 3 بعدی +درایور 3 بعدی , عینک سه بعدی(3d) , فروش عمده عینک 3 بعدی</h3><p align="center">&nbsp;<img src="http://axgig.com/images/78752402030045569531.jpg" alt="عینك سه بعدی , عینك 3D , خرید عینك سه بعدی , نرم افزار سه بعدی , كارتون سه بعدی , عینک سه بعدی به صورت عمده , عینک سه بعدی به صورت فله ای , عینک سه بعدی به صورت تعداد بالا , خرید پكیج عینك سه بعدی , عینک 3 بعدی +درایور 3 بعدی , عینک سه بعدی(3d) , فروش عمده عینک 3 بعدی" align="bottom" border="0" height="384" hspace="0" vspace="0" width="512"></p> <h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09364465026</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09149167893</span></h3> <h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center">فروش عمدی عینک سه بعدی <br>مشخصات عینک : <br>در کاغذ گلاسه ۳۰۰ گرمی <br>با سفلن روی عینک <br>با طراحی زیبا و منحصر <br>در سه طرح <br>عینکهای سه بعدی <br></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><font color="#FF0000" size="5">به دلیل نوسان قیمت کاغذ قیمت نهایی تلفنی توافق میگردد</font></font></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><font color="#FF0000" size="3">قیمت عینک سه بعدی بروز شده</font><br>10 عدد عینک 1500 تومان (هر عدد 1500 تومان) <br>50 عدد عینک45000 تومان (هر عدد 900 تومان) <br>100 عدد عینک 80000 تومان (هر عدد 800 تومان) <br>200 عدد عینک 140000 تومان (هر عدد 700 تومان)</font></h3><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b>تعداد بالای</b> <b>300 </b>عدد ( قیمت توافقی)</font><br></p><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#009900">خرید اداره پست امکان پذیر می باشد و هزینه آن به عهده مشتری خواهد بود <br><br><br>** هزینه پستی به صورت جداگانه حساب می شود ** </font> <font color="#009900"><br></font> <br>تماس با ما : <br> <br></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09364465026</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09149167893</span></h3> text/html 2013-05-10T19:08:43+01:00 pars3d.mihanblog.com خرید ساعت کاسیو فروش عینک سه بعدی کره ای اصل عمده و تکی http://pars3d.mihanblog.com/post/5 <div align="center">ارزان ترین سایت خرید <b>عینک سه بعدی</b> ارزان ترین سایت <b>عینک سه بعدی</b> ارزان ترین سایت فروش <b>عینک سه بعدی</b> ارزان ترین عینک سه بعدی انیمیشن انیمیشن سه بعدی خرید آنلاین عینک سه بعدی خرید اینترنتی عینک سه بعدی خرید عینک سه بعدی خرید عینک سه بعدی ارزان<br><br><img src="http://www.persiankharid.com/image/userfiles/image/eynak%203%20bodi%20talghi/watermarked-eynak%203%20bodi%20talghi.jpg" alt="ارزان ترین سایت خرید عینک سه بعدی ارزان ترین سایت عینک سه بعدی ارزان ترین سایت فروش عینک سه بعدی ارزان ترین عینک سه بعدی انیمیشن انیمیشن سه بعدی خرید آنلاین عینک سه بعدی خرید اینترنتی عینک سه بعدی خرید عینک سه بعدی خرید عینک سه بعدی ارزان" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #3366ff;">عینک سه بعدی</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008080;"><strong>به همراه یک دی وی دی شامل درایور ۳ بعدی ساز کامپیوتر</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong> و یک بازی هیجان انگیز کاملا ۳ بعدی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #3366ff;"><strong> و چند فیلم ۳ بعدی فوق العاده جذاب</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong>آیا تا کنون فیلمهای ۳ بعدی را تجربه کرده اید؟</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #800080;"><strong>لذت دیدن فیلم ها و عکسهای سه بعدی</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #008080;"><strong> را با عینکهای آناگلیف تجربه کنید</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff00ff;"><strong>آیا دوست دارید فیلم های ۳ بعدی مثل آواتار را تماشا کنید؟</strong></span></p> <span style="color: #ff0000;"><strong>پکیج استثنایی آناگلیف انگلستان (عینک سه بعدی + ۱ دی وی دی)</strong></span><br> <h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09364465026</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09149167893</span></h3> <h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center">فروش عمدی عینک سه بعدی <br>مشخصات عینک : <br>در کاغذ گلاسه ۳۰۰ گرمی <br>با سفلن روی عینک <br>با طراحی زیبا و منحصر <br>در سه طرح <font color="#FF6666"><br></font></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><font color="#FF0000" size="5">به دلیل نوسان قیمت کاغذ قیمت نهایی تلفنی توافق میگردد</font></font></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><font color="#FF0000" size="3">قیمت عینک سه بعدی بروز شده</font><br>10 عدد عینک 1500 تومان (هر عدد 1500 تومان) <br>50 عدد عینک45000 تومان (هر عدد 900 تومان) <br>100 عدد عینک 80000 تومان (هر عدد 800 تومان) <br>200 عدد عینک 140000 تومان (هر عدد 700 تومان)</font></h3><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b>تعداد بالای</b> <b>300 </b>عدد ( قیمت توافقی)</font><br></p><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#009900">خرید اداره پست امکان پذیر می باشد و هزینه آن به عهده مشتری خواهد بود <br><br><br>** هزینه پستی به صورت جداگانه حساب می شود ** </font> <font color="#009900"><br></font> <br>تماس با ما : <br> <br></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09364465026</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09149167893</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><br></h3><br></div> text/html 2013-05-03T07:39:12+01:00 pars3d.mihanblog.com خرید ساعت کاسیو عینک سه بعدی | فروش عمده عینک http://pars3d.mihanblog.com/post/4 <h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center">عینک سه بعدی به صورت عمده , عینک سه بعدی به صورت فله ای , عینک سه بعدی به صورت تعداد بالا , خرید پكیج عینك سه بعدی , عینک 3 بعدی +درایور 3 بعدی , عینک سه بعدی(3d) , فروش عمده عینک 3 بعدی</h3><p align="center"><br></p><p dir="rtl" align="center"><font color="#FF0000" face="Tahoma"><b> <span style="font-size: 20pt" lang="fa">عینک 3 بعدی </span></b></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#FF0000"> <span style="font-size: 20pt; font-weight: 700" lang="fa">+</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#0000FF" face="Tahoma"> <span style="font-size: 20pt" lang="FA">درایور 3 بعدی ساز کامپیوتر</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font style="font-size: 20pt" color="#0000FF" face="Tahoma">+</font></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#0000FF" face="Tahoma"> <span style="font-size: 14pt" lang="FA">یک بازی هیجان انگیز کاملا 3 بعدی</span></font></p> <p dir="rtl" align="center"><font color="#0000FF" face="Tahoma"> <span style="font-size: 14pt" lang="FA">&nbsp;و چند فیلم 3 بعدی فوق العاده جذاب</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"> <font color="#FF5050" face="Tahoma"><b><span style="font-size: 14pt" lang="FA"> آیا تا کنون فیلمهای 3 بعدی را تجربه کرده اید؟</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"> <font color="#CC3399" face="Tahoma"><b><span style="font-size: 14pt" lang="FA"> لذت دیدن فیلم ها و عکسهای 3 بعدی</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"> <font color="#CC3399" face="Tahoma"><b><span style="font-size: 14pt" lang="FA">&nbsp;را با عینکهای آناگلیف تجربه کنید</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="Tahoma"><b> <span style="font-size: 14pt" lang="FA">آیا دوست دارید فیلم های 3 بعدی مثل آواتار را تماشا کنید؟</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><font face="Tahoma"><b> <span style="font-size: 14pt" lang="FA">پکیج استثنایی آناگلیف</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><br><font face="Tahoma"><b><span style="font-size: 14pt" lang="FA"></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><br><font face="Tahoma"><b><span style="font-size: 14pt" lang="FA"></span></b></font></p><div align="center"> <p dir="rtl"> <img src="http://30forosh.biz/nabimages/ngoodimages/3d4.jpg" border="0"></p></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><br><font face="Tahoma"><span style="font-size: 12pt">نکته قابل توجه در مورد این عینک ها این است شما می توانید با نصب درایور سه بعدی (مخصوص همه کارت گرافیک های کامپیوتری) و با داشتن عینک سه بعدی آناگلیف تمام بازی را به صورت کاملا سه بعدی (مجازی) دنبال کنید و از بازی های کامپیوتری بیشتر لذت ببرید. راهنمای نصب بازی و درایور سه بعدی داخل دی وی دی نصب بازی موجود است تجربه استفاده از عینک های سه بعدی بسیار بسیار لذت بخش و تعجب بر نگیز برای کاربران میباشداین عینک مناسب با هر نوع مانیتور میباشد و با شیشه های مخصوص فیروزه ای - قرمز - بسیار شیک و با استاندارد بین المللی انگلستان میباشند!<br> این پکیج ارزشمند همراه با چند دی وی دی&nbsp; انیمیشن ها و کلیپ های کوتاه سه بعدی برای متقاضیان برای زمان محدود با قیمت فوق العاده استثنایی 9500تومان برای اولین بار در ایران ارسال خواهد شد .</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><br><font face="Tahoma"><span style="font-size: 12pt"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><br></p><h3 align="center"><font face="Arial" size="3"><span style="font-weight: 400;"><strong style="font-weight: 400;">فروش <span lang="fa">تکی</span> عینک سه بعدی </strong></span></font></h3> <h3 align="center"><font face="Arial" size="3"><span style="font-weight: 400;"><strong style="font-weight: 400;">مشخصات عینک&nbsp; 3D:</strong></span></font></h3> <h3 align="center"><font face="Arial" size="3"><span style="font-weight: 400;"><strong style="font-weight: 400;">در کاغذ گلاسه 300 گرمی - <span lang="fa">2 لایه جنس اعلا</span></strong></span></font></h3> <h3 align="center"><font face="Arial" size="3"><span style="font-weight: 400;"><strong style="font-weight: 400;">با سفلن روی عینک </strong></span></font></h3> <h3 align="center"><font face="Arial" size="3"><span style="font-weight: 400;"><strong style="font-weight: 400;">با طراحی زیبا و منحصر به فرد<br> <br> <img alt="" src="http://2.toop20.com/userfiles/image/a/3db.jpg" height="300" width="450"><br> عینکهای سه بعدی</strong></span></font></h3> <h3 align="center"><font face="Arial" size="3"><span style="font-weight: 400;"><strong style="font-weight: 400;"> ****************</strong> <strong style="font-weight: 400;"><br> آیا تا کنون فیلمهای 3 بعدی را تجربه کرده اید؟ لذت دیدن فیلم ها و عکسهای 3 بعدی را با عینکهای آناگلیف تجربه کنید<br> آیا دوست دارید فیلم های 3 بعدی مثل آواتار را تماشا کنید؟</strong></span></font></h3> <h3 align="center"><font face="Arial" size="3"><span style="font-weight: 400;"><strong style="font-weight: 400;">فروش عینک های سه بعدی (آناگلیف) و تلویزیونی در ایران با جدیدترین فیلترهای فیروزه ای</strong></span></font></h3> <h3 align="center"><font face="Arial" size="3"><span style="font-weight: 400;"><strong style="font-weight: 400;">برای خرید عمده عینک سه بعدی به تعداد بالای 20 عدد با ما تماس بگیرید -قیمت کلآ متفاوت خواهد بود</strong></span></font></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><font color="#FF0000" size="5">به دلیل نوسان قیمت کاغذ قیمت نهایی تلفنی توافق میگردد</font></font></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><font color="#FF0000" size="3">قیمت عینک سه بعدی بروز شده</font><br>10 عدد عینک 1500 تومان (هر عدد 1500 تومان) <br>50 عدد عینک45000 تومان (هر عدد 900 تومان) <br>100 عدد عینک 80000 تومان (هر عدد 800 تومان) <br>200 عدد عینک 140000 تومان (هر عدد 700 تومان)</font></h3><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b>تعداد بالای</b> <b>300 </b>عدد ( قیمت توافقی)</font><br></p><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#009900">خرید اداره پست امکان پذیر می باشد و هزینه آن به عهده مشتری خواهد بود <br><br><br>** هزینه پستی به صورت جداگانه حساب می شود ** </font> <font color="#009900"><br></font> <br>تماس با ما : <br> <br></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09364465026</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09149167893</span></h3><p><br></p> text/html 2013-04-26T10:16:03+01:00 pars3d.mihanblog.com خرید ساعت کاسیو فروش عمده عینک سه بعدی | عینک سه بعدی http://pars3d.mihanblog.com/post/3 <h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center">عینك سه بعدی , عینك 3D , خرید عینك سه بعدی , نرم افزار سه بعدی , كارتون سه بعدی , عینک سه بعدی به صورت عمده , عینک سه بعدی به صورت فله ای , عینک سه بعدی به صورت تعداد بالا , خرید پكیج عینك سه بعدی , عینک 3 بعدی +درایور 3 بعدی , عینک سه بعدی(3d) , فروش عمده عینک 3 بعدی</h3> <p align="center">&nbsp;</p> <h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09364465026</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09149167893</span></h3> <h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center">فروش عمدی عینک سه بعدی <br>مشخصات عینک : <br>در کاغذ گلاسه ۳۰۰ گرمی <br>با سفلن روی عینک <br>با طراحی زیبا و منحصر <br>در سه طرح <br>عینکهای سه بعدی&nbsp;</h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><font color="#FF0000" size="5">به دلیل نوسان قیمت کاغذ قیمت نهایی تلفنی توافق میگردد</font></font></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><font color="#FF0000" size="3">قیمت عینک سه بعدی بروز شده</font><br>10 عدد عینک 1500 تومان (هر عدد 1500 تومان) <br>50 عدد عینک45000 تومان (هر عدد 900 تومان) <br>100 عدد عینک 80000 تومان (هر عدد 800 تومان) <br>200 عدد عینک 140000 تومان (هر عدد 700 تومان)</font></h3><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b>تعداد بالای</b> <b>300 </b>عدد ( قیمت توافقی)</font><br></p><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#009900">خرید اداره پست امکان پذیر می باشد و هزینه آن به عهده مشتری خواهد بود <br><br><br>** هزینه پستی به صورت جداگانه حساب می شود ** </font> <font color="#009900"><br></font> <br>تماس با ما : <br> <br></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09364465026</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09149167893</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FFCC66"></font></h3> <p style="text-align: center;" align="center"><img src="http://shahrsakhtafzar.com/img/out.php/i20817_3dvision.jpg" alt=" عینك سه بعدی , عینك 3D , خرید عینك سه بعدی , نرم افزار سه بعدی , كارتون سه بعدی , عینک سه بعدی به صورت عمده , عینک سه بعدی به صورت فله ای , عینک سه بعدی به صورت تعداد بالا , خرید پكیج عینك سه بعدی , عینک 3 بعدی +درایور 3 بعدی , عینک سه بعدی(3d) , فروش عمده عینک 3 بعدی" height="313" width="470"></p> <h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><br> <br>خرید اداره پست امکان پذیر می باشد و هزینه آن به عهده مشتری خواهد بود <br> <br> <br>** هزینه پستی به صورت جداگانه حساب می شود ** <br> <br>تماس با ما : <br> <br>http://yekdone.rozblog.com/<br>09149167893 <br><br>**************** <br>آیا تا کنون فیلمهای ۳ بعدی را تجربه کرده اید؟ لذت دیدن فیلم ها و عکسهای ۳ بعدی را با عینکهای آناگلیف تجربه کنید <br>آیا دوست دارید فیلم های ۳ بعدی مثل آواتار را تماشا کنید؟ <br>در ارتباط با فرکانس و اخبار فیلم های سه بعدی و فروش عینک سه بعدی <br> <br>۳D Test <br>روی ماهواره Turksat 3A <br>با فرکانس <br>(Freq: 12685 Polarization: Horizontal Symbol Rate: 30000) <br>فروش عینک های سه بعدی (آناگلیف) و تلویزیونی در ایران با جدیدترین فیلترهای فیروزه ای <br></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><font color="#FF0000" size="5">به دلیل نوسان قیمت کاغذ قیمت نهایی تلفنی توافق میگردد</font></font></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><font color="#FF0000" size="3">قیمت عینک سه بعدی بروز شده</font><br>10 عدد عینک 1500 تومان (هر عدد 1500 تومان) <br>50 عدد عینک45000 تومان (هر عدد 900 تومان) <br>100 عدد عینک 80000 تومان (هر عدد 800 تومان) <br>200 عدد عینک 140000 تومان (هر عدد 700 تومان)</font></h3><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b>تعداد بالای</b> <b>300 </b>عدد ( قیمت توافقی)</font><br></p><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#009900">خرید اداره پست امکان پذیر می باشد و هزینه آن به عهده مشتری خواهد بود <br><br><br>** هزینه پستی به صورت جداگانه حساب می شود ** </font> <font color="#009900"><br></font> <br>تماس با ما : <br> <br></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09364465026</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09149167893</span></h3> text/html 2010-07-20T18:01:52+01:00 pars3d.mihanblog.com خرید ساعت کاسیو فروش عینک سه بعدی به صورت فله و تعداد http://pars3d.mihanblog.com/post/2 <p>جهت خرید عینک های سه بعدی به صورت عمده به ادامه مطلب مراجعه فرمایید</p> <p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://shahrsakhtafzar.com/img/out.php/i20817_3dvision.jpg" alt="http://shahrsakhtafzar.com/img/out.php/i20817_3dvision.jpg" height="313" width="470"></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"> درایور ۳ بعدی ساز کامپیوتر</p> <p>+</p> <p>یک بازی هیجان انگیز کاملا ۳ بعدی</p> <p>و چند فیلم ۳ بعدی فوق العاده جذاب</p> <p>آیا تا کنون فیلمهای ۳ بعدی را تجربه کرده اید؟</p> <p>لذت دیدن فیلم ها و عکسهای ۳ بعدی</p> <p>را با عینکهای آناگلیف تجربه کنید</p> <p>آیا دوست دارید فیلم های ۳ بعدی مثل آواتار را تماشا کنید؟</p> <p>پکیج استثنایی آناگلیف</p> <p style="text-align: center;"> </p><p>آیا می دانید ۵۰ درصد فیلمهای پرفروش هالیود</p> <p>در سال ۲۰۰۹و ۲۰۱۰ سه بعدی بوده اند</p> <p>۷۰ در صد بازییهای جذاب موجود در بازار ۳بعدی هستند!!!</p> <p>شامل یک عینک ۳ بعدی و ۲عدد DVD شامل درایور ۳ بعدی ساز کامپیوتر و یک بازی هیجان انگیز کاملا ۳ بعدی و چند فیلم ۳ بعدی فوق العاده جذاب + راهنمای نصب بازی و درایو ۳ بعدی از این به بعد قادر به تماشای فیلمهای ۳ بعدی خواهید بود</p> <p>آیا می دانید ۵۰ درصد فیلمهای پرفروش هالیود<br> در سال ۲۰۰۹و ۲۰۱۰ سه بعدی بوده اند</p> <p>۷۰ در صد بازییهای جذاب موجود در بازار ۳بعدی هستند!!!</p> <p>تجربه تماشای فیلمها و بازیهای ۳ بعدی را از دست ندهید<br> هیجان تکرار نشدنی<br> همه اتفاقات در کنار شما رخ می دهد</p> <p>نکته قابل توجه در مورد این عینک ها این است شما می توانید با نصب درایور سه بعدی (مخصوص همه کارت گرافیک های کامپیوتری) و با داشتن عینک سه بعدی آناگلیف تمام بازی را به صورت کاملا سه بعدی (مجازی) دنبال کنید و از بازی های کامپیوتری بیشتر لذت ببرید.</p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"><img id="iimg" src="http://up.725.ir/01/image.php?id=72FE_4C3E2CBF&amp;gif" alt=""></p> <p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"> </p><p style="text-align: center;"> </p><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><font color="#FF0000" size="5">به دلیل نوسان قیمت کاغذ قیمت نهایی تلفنی توافق میگردد</font></font></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><font color="#FF0000" size="3">قیمت عینک سه بعدی بروز شده</font><br>10 عدد عینک 1500 تومان (هر عدد 1500 تومان) <br>50 عدد عینک45000 تومان (هر عدد 900 تومان) <br>100 عدد عینک 80000 تومان (هر عدد 800 تومان) <br>200 عدد عینک 140000 تومان (هر عدد 700 تومان)</font></h3><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b>تعداد بالای</b> <b>300 </b>عدد ( قیمت توافقی)</font><br></p><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#009900">خرید اداره پست امکان پذیر می باشد و هزینه آن به عهده مشتری خواهد بود <br><br><br>** هزینه پستی به صورت جداگانه حساب می شود ** </font> <font color="#009900"><br></font> <br>تماس با ما : <br> <br></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09364465026</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09149167893</span></h3> <p style="text-align: center;"><a title="سفارش" href="http://www.parslet.ir/call/" target="_blank"><img id="iimg" class="aligncenter" src="http://up.725.ir/01/image.php?id=1A13_4C3E2A12&amp;gif" alt=""></a></p> text/html 2010-07-20T18:01:08+01:00 pars3d.mihanblog.com خرید ساعت کاسیو فروش عینک سه بعدی به صورت عمده و فله ای http://pars3d.mihanblog.com/post/1 <h1><span style="color: rgb(255, 0, 0);">فروش عینک سه بعدی به صورت عمده و فله ای</span></h1> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br> </span></p> <p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><br> </span></span></p><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><font color="#FF0000" size="5">به دلیل نوسان قیمت کاغذ قیمت نهایی تلفنی توافق میگردد</font></font></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#FF6600"><font color="#FF0000" size="3">قیمت عینک سه بعدی بروز شده</font><br>10 عدد عینک 1500 تومان (هر عدد 1500 تومان) <br>50 عدد عینک45000 تومان (هر عدد 900 تومان) <br>100 عدد عینک 80000 تومان (هر عدد 800 تومان) <br>200 عدد عینک 140000 تومان (هر عدد 700 تومان)</font></h3><p align="center"><font color="#FF0000" size="4"><b>تعداد بالای</b> <b>300 </b>عدد ( قیمت توافقی)</font><br></p><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><font color="#009900">خرید اداره پست امکان پذیر می باشد و هزینه آن به عهده مشتری خواهد بود <br><br><br>** هزینه پستی به صورت جداگانه حساب می شود ** </font> <font color="#009900"><br></font> <br>تماس با ما : <br> <br></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09364465026</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09149167893</span></h3><h1><span style="color: rgb(255, 0, 0);">برای ثبت سفارش با شماره زیر تماس بگیرید</span></h1> <h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09364465026</span></h3><h3 class="ft s12 n" style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ff0000; font-size: xx-large;">09149167893</span></h3>